ធីមេយៀរ | គ្រឿងអលង្ការ Badali

TEMERAIRE

Temeraire គឺជាកម្រងរឿងប្រលោមលោកចំនួន ៩ រឿងដែលនិពន្ធដោយ Naomi Novik ។ រឿងប្រលោមលោកគឺជាការបង្ហាញឡើងវិញនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងក្នុងកំឡុងសង្គ្រាមណាប៉ូលេអុងជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់នៃនាគដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអាកាសយានិកនៃអាកាសយានិក។
“ Temeraire” និងតួអក្សរនិងទីកន្លែងនៅទីនោះគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Temeraire, LLC ដែលស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឿងអលង្ការ Badali ។ រក្សា​រ​សិទ្ធ​គ្រប់យ៉ាង។

ផលិតផល 1

ផលិតផល 1