អេឡិនត្រូនិច - ហ្គ្រីន | គ្រឿងអលង្ការ Badali

អេឡិនត្រូនិក - មាស

តម្រង
   ខ្សែកដែលមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការដែលមាននិមិត្តសញ្ញាអាអូនពី អេលែនទ្រីស
    ដោយ Brandon Sanderson

   ផលិតផល 15

   ផលិតផល 15