អេឡិនត្រូនិច - ហ្គ្រីន | គ្រឿងអលង្ការ Badali

អេឡិនត្រូនិក - មាស

ខ្សែកដែលមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការដែលមាននិមិត្តសញ្ញាអាអូនពី Elantris
 ដោយ Brandon Sanderson

ផលិតផល 15

ផលិតផល 15