ឃីងឃីងជឺរីណូ | គ្រឿងអលង្ការ Badali

KINGKILLER រ៉ាំរ៉ៃ

គ្រឿងអលង្ការដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ផាតធរផូហ្វុស King ឃីងឃីងឆាតថល។
លោក Patrick Rothfuss ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការរចនាសម្រាប់គ្រឿងអលង្ការ Kingkiller ដុំនីមួយៗសម្រាប់ខ្សែនេះ។

ផលិតផល 24

ផលិតផល 24