ឃីងឃីងគ្រីរ៉ូល - ហ្គ្រេន | គ្រឿងអលង្ការ Badali

ឃីងឃីងគ្រីស្ទីន - មាស

គ្រឿងអលង្ការដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ផាតធរផូហ្វុស King ឃីងឃីងឆាតថល។
លោក Patrick Rothfuss ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរការរចនាសម្រាប់គ្រឿងអលង្ការនីមួយៗសម្រាប់ខ្សែនេះ។

ផលិតផល 9

ផលិតផល 9