ទំនក់ទំនង

មានសំណួរសម្រាប់ក្រុមរបស់យើងទេ? ទាក់ទងមកយើងតាមទូរស័ព្ទអ៊ីមែលឬបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោម។ 

ទូរស័ព្ទ

(800) 788-1888
(801) 773-1801

Email

badalijewelry@badalijewelry.com

ម៉ោង

ច័ន្ទ - សុក្រម៉ោង ១០ ព្រឹក -៦ ល្ងាច