តុលាការនៃមរណភាព | គ្រឿងអលង្ការ Badali

តុលាការនៃការស្លាប់

នេះ តុលាការនៃការស្លាប់ដែលជារឿងភាគដើមដោយ Sideshow Collectibles ប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃសង្គ្រាមរវាងឋានសួគ៌និងឋាននរក។

ផលិតផល 14

ផលិតផល 14