អេឡិនត្រូនិច | គ្រឿងអលង្ការ Badali

អេឡិនត្រូនិច

ខ្សែកដែលមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការដែលមាននិមិត្តសញ្ញាអាអូនពី អេលែនទ្រីស ដោយ Brandon Sanderson

ផលិតផល 32

ផលិតផល 32